Driftsplan

Ettersyn

Driftsansvarlig (utpekes av årsmøtet) skal annenhver uke fortrinnsvis fredager se til bassenget og uv-anlegget. Det skal noteres på skjema vannstand og tilstand generelt. Avvik skal straks rapporteres til styret.

Utspylin

Spyling av ledningsnettet skal skje hver vår. Ansvarlig er den til enhver tid valgte leder. Spyling av bassenget skal skje etter vedtak i styret. Før all spyling skal alle abonnenter varsles ved oppslag og eller rundskriv.

Prøvetakingsplan

Den 16. i hver måned skal det tas vannprøver i forsyningsområdet. Det vises til årlig analyseplan fra mattilsynet. Prøvene tas av en person utpekt av årsmøtet. Det skal også utpekes en varamann. Begge skal ha godkjent opplæring. Utgiftene ved prøvetaking og analyser dekkes av vassverket.

Loggbok

Loggbok skal til enhver tid finnes i bassenghuset i Harlanddalen og i huset for uv-anlegget på Fletå.