Til
Kommunestyret i Molde kommune
Medlemmer i Utvalg for helse og oppvekst
Kommunedelsutvalget for Nesset                                                   

Vistdal, 20. august 2021

 

UTTALE ANGÅENDE
«OPPFØLGING AV HELSE- OG OMSORGSPLAN 2021-2033 – TILTAKSDEL»
FRA VISTDAL BYGDELAG

1.     Innledning

Vistdal bygdelag har nok en gang blitt overrasket med et forslag om nedlegging av et av bygdas kommunale tilbud. Den forsiktige optimismen i forbindelse med kommunesammenslåingen, er vanskelig å opprettholde. Vistdal bygdelag har tolket den eksisterende kommuneavtalen slik at den slår fast at strukturen i de kommunale tilbudene skal bestå i første valgperiode.  Denne avtalen er tydeligvis ikke førende for kommunedirektøren i Molde kommune.

Etter en høring (gjennom sommerferien) om ny Helse- og omsorgsplan for Molde kommune 2021-2033, kommer det et forslag om nedleggelse av Vistdal bofelleskap gjennom en tiltaksplan. Dette skjer meget kort tid før politisk behandling, uten at det er nevnt i høringsdokumentet.
Vistdal bygdelag har i all hast samlet informasjon gjennom saksfremlegget til tiltaksplan fra kommunedirektøren, og samtaler med ansatte og pårørende ved Vistdal bofellesskap. Etter denne informasjonsinnhentingen er det på sin plass å imøtegå saksframlegget. Argumentasjonen for nedleggelse av Vistdal bofellesskap er dessverre ikke korrekt, og delvis direkte feilaktig.

Saksfremlegget omhandler reduksjoner i driftsbudsjettet. Vistdal bygdelag mener at en nedleggelse av Vistdal bofellesskap ikke vil gi driftsmessige kostnadsreduksjoner overhodet. Mest sannsynlig vil driftskostnadene øke.

I det videre vil Vistdal bygdelag argumentere for hvorfor en nedleggelse av Vistdal bofelleskap er et feilgrep. Argumentasjonen er basert på saksfremlegget, og ut i fra argumenter brukt av administrasjonen i Molde kommune, som tydeligvis også har nådd politikere i kommunestyret.

2.      Vurdering av Molde kommunes saksfremlegg

a.     Generelt

Molde kommune, ved kommunedirektøren, argumenterer i saksfremlegget i hovedsak med behovet for å redusere antallet sykehjemsplasser i kommunen. Dette for å redusere kostnader, men ikke minst for å oppnå en dekningsgrad av sykehjemsplasser på 16%. 16% er altså dekningsgraden i KOSTRA gruppe 10, som administrasjonen mener det er naturlig å sammenligne seg med. Vistdal bygdelag synes det er skremmende at det er prosenter i dekningsgrad på sykehjemsplasser som er målet for eldreomsorgen i kommunen, og ikke å gi de eldre et godt tilbud.
I denne sammenhengen argumenterer også kommunedirektøren for viktigheten av styrke tilbudet i den lavere delen av omsorgstrappen, slik at innbyggerne kan bo lengre hjemme.  Der er kostnadene lavere, og tilbudet kan i større grad tilpasses den enkelte bruker.  Som kompenserende tiltak for nedleggelse av sykehjemsplasser, ønsker kommunedirektøren å øke antallet plasser i bofellesskap. Det sies videre at bofellesskap per definisjon er egen bolig, og ikke en institusjon.
Da vurderer Vistdal bygdelag et forslag om å legge ned 9 plasser ved Vistdal bofellesskap som direkte overraskende, ulogisk, og slik at kommunedirektøren foreslår tiltak stikk i strid med egen argumentasjon og målsetning.

b.     Vurdering av argumenter

(1)     Rekruttering
Kommunedirektøren hevder at det er spesielt utfordrende å rekruttere til Vistdal bofellesskap.
Dette er ikke riktig. Vistdal bofellesskap har god tilgang på kvalifisert personell, og inneværende år var det absolutt ingen problemer med å fylle vakter gjennom året, inkludert sommerferien. 
Rekruttering var et problem for en stund tilbake. Da måtte innleide sommervikarer koke middag, samtidig som de måtte hjelpe beboerne. Dette ble for krevende for uerfarne ansatte. Etter at maten ble kjørt fra Eidsvåg, har det ikke vært rekrutteringsproblemer ved Vistdal bofellesskap.

(2)      Mat
Det hevdes at det er dyrt å kjøre mat til Vistdal bofellesskap. Faktum er at maten må kjøres uansett. Flere eldre i Vistdal må få tilkjørt mat, ikke bare de som bor på bofellesskapet. I dag distribuerer de ansatte ved bofellesskapet en stor del av maten på sine runder i hjemmetjeneste.

(3)      Hjemmetjenesten og hjemmesykepleie
Hjemmetjenesten og hjemmesykepleien til beboerne i Vistdal er stasjonert på bofellesskapet. De betjener beboerne i hele Vistdal. Hvis bofellesskapet legges ned, må naturligvis både hjemmetjenesten og hjemmesykepleier betjene Vistdal fra Eidsvåg. Dette er ressurskrevende.  Enkelte brukere trenger tidvis flere besøk for døgnet, og kjøring 40 km en vei, inkludert en fjellovergang, er ikke spesielt fristende for mange ansatte i hjemmetjenesten. Hjemmetjenesten i Eidsvåg skal også betjene Eikesdal, og med et såpass krevende geografisk område vil en stor del av verdifull arbeidstid tilbringes i bil. Det er heller ikke urimelig å anta at hverdagen i hjemmetjenesten vil bli såpass krevende, at det kan ha negative effekter på sykefraværet i enheten.
Det vurderes som både rasjonelt og kostnadsbesparende at kvalifisert personell har tjenestested ved Vistdal bofellesskap.  

(4)      Trygghetsalarm
Flere eldre i Vistdal har trygghetsalarm. Uttrykning til eldre i Vistdal, med umiddelbar behov for hjelp, skjer i dag fra bofellesskapet. Alternativet er uttrykning fra Eidsvåg, som er mye mer ressurskrevende, og ikke minst et betydelig dårligere tilbud for eldre i en kritisk situasjon.

(5)      Lønnsutgifter
Kommunedirektøren hevder at det kreves ekstra lønnsutgifter for å opprettholde et faglig forsvarlig tilbud ved Vistdal bofelleskap. Dette er heller ikke korrekt. Det måtte for en stund siden settes inn en ekstra ansatt på dagtid i 2 helger. Da er det normalt kun en ansatt på vakt. Dette skyldtes en ekstra krevende beboer som ventet på plass på et høyere omsorgsnivå.
Lønnsutgiftene ved Vistdal bofellesskap er mest sannsynlig blant de aller laveste. Arbeidsmiljøet er meget godt, og sykefraværet er svært lavt spesielt til å være i helsesektoren. Nattevakten ved bofellesskapet er på vakt fra kl 2100 til 0800, og godtgjøres for 6 timer og 33 minutter. Det er sannsynligvis ei relativt billig arbeidskraft.  

(6)      Flytting til Nesset helsehus
Kommunedirektøren vil nedlegge Vistdal bofellesskap og flytte tilbudet til Nesset helsehus. Med dette vil kommunen etablere et døgnbemannet bofellesskap, noe det i dag ikke er ressurser til.

Så vidt Vistdal bygdelag kan forstå, så vil kommunedirektøren legge ned 9 plasser ved bofellesskapet i Vistdal, for å kunne opprette 8 plasser ved Nesset helsehus. Ressursene er på plass i Vistdal, men kommunedirektøren mener trolig at de er i feil bygd?
For å opprette bofellesskapet i Eidsvåg, vil antallet omsorgsboliger ved Nesset helsehus reduseres tilsvarende. Kommunedirektøren går da motsatt vei ift egen argumentasjon, om å øke tilbudet i den nedre delen av omsorgstrappen. Denne løsningen reduserer både omsorgsboliger og plasser i bofellesskap.
Vistdal bygdelag ber også Molde kommune om å vurdere lovligheten av å omdisponere omsorgsboliger til bofellesskap i Nesset helsehus. Helsehuset er bygget som omsorgsboliger, og det må kvalitetssikres at en omdisponering er i henhold til forutsetningene for de tilskudd og lån som er gitt til bygget.

Kommunedirektøren peker også på at det er problematisk å skaffe kvalifisert personell i Eidsvåg, og vil derfor flytte personellet fra Vistdal. Det er trolig noe optimistisk å forutsette at alle ansatte i Vistdal vil starte en pendlertilværelse til Eidsvåg.

(7)      Belegg ved Vistdal bofelleskap
Vistdal bygdelag har hørt argumentasjon om at ingen eldre vil bo i Vistdal bofellesskap, og at det per dato er veldig lite belegg. Dette er heller ikke riktig. Vistdal bofellesskap har i alle år hatt fulle boenheter, med ett og annet ledig rom i kortere perioder. I forbindelse med kommunale forslag om nedleggelse (har også skjedd tidligere), synker antallet beboere drastisk. Det er trolig en ganske klar sammenheng mellom antallet beboere, og antallet som får tilbud om å bo i Vistdal.

(8)      Vedlikehold
Det har blitt presentert voldsomme kostnader for å bringe Vistdal bofellesskap opp til «dagens standard». Vistdal bygdelag ser at det er vedlikeholdsbehov, mye på grunn av total mangel på oppfølging av tidligere politiske vedtak om å oppgradere bygningen. Men skisserte kostnader i 20 millionersklassen må beskrives som helt hinsides all fornuft. Vistdal bofelleskap kan driftes i mange år med betydelig mindre vedlikeholdskostnader.

3.     Konklusjon

Vistdal bygdelag er ikke fornøyd med den administrative behandlingen av denne saken. En nedleggelse av et viktig kommunalt tilbud i en liten bygd, skal ikke kastes på bordet en liten uke før politisk behandling. Argumentasjonen som føres fra kommunedirektøren er dessverre ikke basert på fakta, og dette vurderes som svært beklagelig. Politikere som skal ta valg på vegne av befolkningen skal ha skikkelige beslutningsgrunnlag. Dette har ikke kommunedirektøren fremlagt i denne saken.

Dette saksfremlegget omhandler i hovedsak reduksjon av sykehjemsplasser, og argumentasjon for en økning i kapasiteten på de lavere nivå i omsorgstrappen. Da virker den lite fornuftig å redusere antallet omsorgsboliger ved Nesset helsehus, for å opprette færre plasser i bofellesskap enn det som i dag eksisterer ved Vistdal bofellesskap.

Denne saken skal handle om å redusere kostnadene i heles- og omsorgssektoren. Vistdal bygdelag tror ikke en nedleggelse av Vistdal bofellesskap vil spare Molde kommune en eneste krone. Kostnadene vil forflytte seg til hjemmetjenesten i form av mer kjøring, og mer spredte beboere og trolig større sykefravær grunnet et meget krevende distrikt for hjemmetjenesten. Et mindre antall tilrettelagte boenheter vil generere større behov for sykehjemsplasser, stikk i strid med målsetningen.

Vistdal bofellesskap er en viktig del av ei lita bygd.  Bofellesskapet gir arbeidsplasser, omsetning på den lokale butikken og har nærhet til barn ved skole og barnehage. Dette øker bosetting og bolyst i Vistdal, og det vil være et tungt slag for bygdesamfunnet å miste dette tilbudet.

Til slutt er det naturligvis på sin plass å nevne de eldre. Vistdal bofelleskap er hjemmet til eldre mennesker. De har bodd der i en årrekke. For de eldre innbyggere er det trygt å vite at de kan bli tatt vare på i sitt eget lokalmiljø. De får være blant kjente beboere, kjente hjelpere, i sin kjente nærmiljø.

En nedleggelse av Vistdal bofellesskap vil være et alvorlig feilgrep ovenfor de eldre, for Vistdal og for Molde kommune!Baard Fredvig-Erichsen (sign)
Leder
Vistdal bygdelag