Innspill til formannskapet 24.11.2015

Om prioritering av langsiktige luksusinvesteringer fremfor grunnleggende velferdstilbud:

Rådmannens forslag innebærer nedlegging av skole og bofelleskap i Vistdal, barnehage og ungdomsskole i Eresfjord. For øvrig skal kommunen prioritere videre realiseringsarbeid knyttet til flerbrukshall, rehabilitering av kommunehus, forhåndsarbeider av helsesenter og forebygging av Eidsvågelva, da dette er tidligere vedtatt og ikke åpent for diskusjon. Mine innspill er som følger:

1) Kutt i kommunetjenester og ikke investeringer - burde det ikke vært motsatt?: Nesset kommune er en kraftkommune, noe som innebærer at kommunen er velsignet med merinntekt fra kraftsektoren i forhold til mange andre kommuner. Historisk har kraftkommunene tatt ut fantastiske årlige utbytter, men dette varierer med kraftpriser og kraftselskapenes behov for å holde tilbake utbytte for å finansiere investeringer. Nå er vi inne i en periode hvor både kraftprisene er svært lave i et historisk perspektiv, og en kraftnæring som står ovenfor betydelige investeringer. Dette påvirker også kraftinntektene til Nesset kommune. Nesset kommune er dermed inne i en periode med lavere inntekter. Et naturlig utgangspunkt ville være å dekke de nødvendige tjenestetilbudene i kommunen først, for så å bruke et eventuelt overskudd på å spare og investere i luksusgoder som flerbrukshall. Flerbrukshall, rehabilitering av kommunehus og forhåndsarbeider av helsehus er investeringer som "ikke haster", og kan utsettes til kommuneøkonomien er bedre - for det blir den! Men reduserte tjenestetilbud er både dyrt og vanskelig, om ikke umulig, å få tilbake når økonomien bedrer seg. Og når man røsker bort biter av grunnmuren i små lokalsamfunn, ja hvem vet, er det noen å gi tjenestetilbud til i bygdene når kommuneøkonomien bedres?

2) Alt er åpent for diskusjon, bestandig: Som prinsipp kan man legge til grunn at kommunestyret fatter de beste beslutningene for innbyggerne til enhver tid basert på den informasjonen de har tilgjengelig. Virkeligheten er dessverre slik at vi ikke har perfekt informasjon om fremtiden, og må ta beslutninger basert på beste estimat. Dette endrer seg over tid etter hvert som man får ny og bedre informasjon. Nå er situasjonen slik at kommunestyret har fattet en beslutning om utbygging av flerbrukshall, men denne beslutningen ble fattet under feilaktige opplysninger om kommunens økonomiske situasjon. Nå som opplysningene om kommunens økonomi er bedre, og man ser konsekvensene av flerbrukshall på kommunens øvrige tjenestetilbud, må kommunestyret ta en revidert beslutning om arbeidet med flerbrukshall bør stanses inntil videre

3) Hvor lønnsomt er det egentlig i et kommuneperspektiv å kutte tjenestetilbudene i distriktene: Først og fremst, det er lite å spare i kroner på å sentralisere. Det er ikke dokumentert besparelser av betydning. I tillegg mister man viktige arbeidsplasser i bygdene og lokalt tjenestetilbud. Selv for sentrum vil det være negativt, da man legger alle eggene i samme kurv. Om det skulle være en brann, eller akutte behov for større rehabiliteringer av skole eller omsorgsboliger vil man miste muligheten man har i dag til å sende barn/omsorgspasienter til andre lokasjoner. Attraktiviteten til tjenestetilbudene i Eresfjord og Vistdal er også svært bra, med god trivsel og lavt sykefravær. Hvorfor endre et vinnende lag.

4) Tenk langsiktig: Et viktig fokus i lokalpolitikken i Nesset kommune har vært å få ungdom som reiser ut for å utdanne seg til å flytte tilbake. Hva er viktig for disse? Jo, langsiktig tillitt til at kommunen vil arbeide for å opprettholde de lokale tjenestetilbudene som barnehage, skole og omsorgsboliger. I tillegg til at dette er viktige tilbud, er de små samfunn sentrale byggesteiner - de bidrar til direkte sysselsetting, skaper et tjenesteleveransetilbud og varetilbud som gjør at lokale virksomheter kan overleve, og ytterligere ringvirkninger gjennom at dette igjen skaper flere innbyggere, flere barn i skolen og så videre. Hvis noen skal rive opp eksisterende røtter og flytte tilbake til Eresfjord og Vistdal er det helt sentralt at disse tjenestetilbudene vil fortsette. Om ikke er det en risiko for at bygdene vil vesentlig svekkes, og hvem tør vel flytte til et slikt sted.

Med vennlig hilsen / Kind regards
Magnus Bugge