Kapitulasjonen i Møre og Romsdal

Underteikninga av kapitulasjonen på Nerland i Vistdal.

Her på Nerland ble kapitulasjonen for troppene i Møre og Romsdal underskrevet.
(Faksimile, Minner frå krigen, utgitt av Nesset kommune).


Hærens Overkommando med general Otto Ruge kom 30. april 1940 ut til Furset i Batnfjorden. Her mottok general Ruge beskjeden om at Kongen og Regjeringa var reist til Nord-Norge og ordre om at Hærens Overkommando skulle følgje etter. Etter å ha mottatt denne ordren overdreg general Ruge kommandoen over troppene i Møre og Romsdal til generalmajor Hvinden Haug som på dette tidspunkt hadde etablert hovedkvarter på Nerland.

General Ruge skriv:
" Til mitt kvarter på Battenfjordsøra nådde jeg først litt ut på formiddagen den 30. april. Her fikk jeg beskjed om at kongen og Regjeringen om natten var reist til Nord-Norge, og oberstløintnant Roscher Nielsen hadde ordre til mig at Overkommandoen skulle følge efter. Det gjaldt altså nu å skaffe transportmidler for oss til Nord-Norge, samtidig måtte jeg ordne op med den overgivelse av de siste norske avdelinger som ville bli nødvendig når englenderne var innlastet. Da jeg skulle reise, måtte jeg overlate til general Hvinden Haug, som overtok kommandoen, å kapitulere. Sammen med generaladvokaten, sorenskriver Grøner, søkte jeg å redigere ordren til generalen slik at han moralsk var dekket, idet det skulle fremgå av skrivelsen at han kapitulerte på min anvisning. Oberst Thue fikk beskjed om at han skulle søke å demobilisere sitt regiment før kapitulasjonen, idet hans folk jo kunne nå sine hjemsteder."

Ordren
Personlig. Hemmelig.
Herr Generalmajor m.m. Hvinden Haug.

  1. Jeg har mottatt Regjeringens ordre til å forlate distriktet for å begi meg til annet område. Jeg overdrar derfor kommandoen over troppene i Møre og Romsdal til Generalmajor Hvinden Haug. På grunn av manglende telefon-, telegraf- og radio-samband vil herr Generalen være avskåret fra å innhente ordre fra meg. Jeg bemyndiger derfor Herr Generalen til selv å ta alle nødvendige avgjørelser. Underretning om dette er sendt til Oberst Thue, Oberst Mork (Stedfortredene Distriktskommandosjef). Sjøforsvarets Overkommando og Fylkesmannen i Møre og Romsdal.
  2. I og med at de engelske tropper blir trukket ut av området er situasjonen her totalt forandret. Jeg er klar over at det snart vil melde seg store vanskeligheter med forpleiningen. Jeg er også klar over at våre tropper her, uten hjelp utenfra, ikke vil kunne klare seg mot alvorlig tysk angrep, hvis et sådant skulle komme. Jeg er derfor på det rene med at det tidspunkt vil komme da Herr Generalen kan bli stillet overfor nødvendigheten av å opgi striden.
  3. Når kapitulasjon blir uundgålig bør Herr Generalen på forhånd dimmitere fra avdelingene. a) personell som ønsker på egenhånd å søke over til andre områder, hvorde på ny kan melde seg ved norske avdelinger. b) om mulig også personell som kan nå sine hjemsteder. Kapitulasjonen vil deretter bare behøve å omfatte personell som ikke kan komme bort eller ikke ønsker det,"

De norske styrker kapitulerer.

2 div. med general Hvinden Haug som sjef hadde kjempet hele dalførene oppover, - og var i slutten av april trukket tilbake til Romsdalen. Til slutt opprettet de sitt kvarter fra Åfarnes til Vistdal. Hit kom de 30.april. Av Hærens overkommando fikk Hvinden Haug fullmakt til å kapitulere for tyskerne, og 3. mai ble betingelsene for kapitulasjonen undertegnet av de norske og tyske forhandlerne.

Anders Hanset fortel:

Siste dagene av april trekte hundretals av soldatar og befal seg attende frå Åndalsnes innover til Vistdal. Dei kom i store lastebilar, og tok inn på alle gardar i Vistdal. Dei tok i bruk bl.a. Myklebostad bedehus og Visthus. Vistdalsheia var stengd av snø, og fleire av soldatane følte seg innestengt og fanga i ei felle. På Nerland i Vistdal var det mange høge norske befal samla. Og den 3. mai 1940 kom det tyske offiserar til Nerland, og der vart kapitulasjonen av Sør-Norge underskrive.

Henry Lange fortel:

Arkivet til Regiment 3 (Henry er ikkje heilt sikker). Vart att på Nerland då dei militære reiste. Detter vart køyrt på lastebil av Hjalmar Myklebostad til Kyrkja i Vistdal, og gøymt der til etter krigen. Det vart henta av militære etter krigen.

Kilde: Minner fra krigen. Utgitt av Nesset Kommune.

NB! Oppdatering 21.02.2011:

Det er i ettertid kommet fram at kapitulasjonen ble underskrevet i Rindal, og ikke i Vistdal. Les mer her.