12. november 2021

Elendig saksbehandling og logiske brister
– Vistdal bofellesskap

Vistdal bofellesskap er nok en gang foreslått nedlagt. Politikerne sendte i august saken tilbake til administrasjonen, for at den skulle utredes bedre. Etter nesten 3 måneder foreligger et nytt saksframlegg til Molde kommunestyre, og det fremkommer absolutt intet nytt.

For at kommunestyret i Molde kommune skal kunne fungere, og fatte fornuftige vedtak, er de helt avhengig av at kommunedirektøren evner å legge frem saker som er tilstrekkelig opplyst. Det innebærer å drøfte positive og negative konsekvenser av ulike vedtak. Saksframlegget om videre organisering av Vistdal bofellesskap er dessverre ikke tilstrekkelig opplyst, men kan karakteriseres som et partsinnlegg, fullt av omtrentligheter, halvsannheter og direkte feilopplysninger. Kommunedirektøren har faktisk ikke pekt på en eneste negativ effekt ved å nedlegge Vistdal bofellesskap. Ikke én! Denne formen for saksbehandling er svært kritikkverdig, og et demokratisk problem.

I forbindelse med reduksjonen av antallet sykehjemsplasser i kommunen, har kommunedirektøren ved flere anledninger understreket at det må satses mer på tilbud lavere i omsorgstrappen. Det vil si omsorgsboliger, og spesielt døgnbemannede tilbud som bofellesskap. Dette er nok en riktig vurdering sett ut i fra den forventede demografiske utviklingen.
Ved å legge ned Vistdal bofellesskap, og opprette et nytt bofellesskap på Nesset helsehus, vil antallet omsorgsboliger faktisk reduseres med 8, i tillegg til at det reduseres en plass i bofellesskap. Dette er ikke en logisk handling ift det uttalte behovet for satsning på tilbud lavere i omsorgstrappen, og problematiseres utrolig nok ikke i saksframlegget.

Det er uomtvistelig bemanningsproblemer i Nesset omsorgsdistrikt. Det nevnes imidlertid ikke at det pr i dag ikke er bemanningsproblemer i Vistdal. Personell fra Vistdal må i dag dekke vakter i Eidsvåg, for det er mye lettere å finne vikarer i Vistdal. Kommunedirektøren forutsetter videre at alt helsepersonell i Vistdal flytter over til Eidsvåg ved nedleggelse i Vistdal. Dette er i overkant optimistisk. Hvis en liten del av helsepersonellet i Vistdal finner seg annet arbeid, vil bemanningsproblemene i Eidsvåg forsterkes. Det blir færre personer i arbeid, og hjemmetjenesten vil bruke mye mer arbeidstid til bilkjøring fra Eidsvåg til Vistdal. For mange brukere av hjemmetjenester vil fortsatt bo her. Hvordan en til to daglige turer over Vistdalsheia vil påvirke rekrutteringen av helsepersonell kan naturligvis også problematiseres. Kommunedirektøren ofrer ikke dette en tanke. Det kan imidlertid fastslås med sikkerhet at helsepersonell vil slutte, og forlate Nesset omsorgsdistrikt, hvis Vistdal bofellesskap legges ned.

Kommunedirektøren finner flest gevinster ved nedlegging av Vistdal bofelleskap gjennom å bedre disponeringen av helsepersonellet. Det hevdes at personalet kan brukes på tvers av bofellesskap og hjemmetjenesten. Det kan opplyses om at dette gjøres i Vistdal i dag. Personalet har oppgaver i hjemmetjenesten både i Vistdal og andre deler av kommunen. Det hevdes også at ved fravær blant personalet i det planlagte bofellesskapet i Eidsvåg, kan en bruke personell fra hjemmetjenesten. Enhver med litt kjennskap til arbeidsbelastningen i hjemmetjenesten, vet at det ikke sitter helsepersonell ledig til å overta arbeidsoppgaver. På toppen av dette argumenteres det med at man kan gå fra hvilende nattevakt ved Vistdal bofelleskap, til aktiv nattevakt på helsehuset, uten økte ressurser. Denne påstanden er i beste fall tvilsom. Det påstås også at det påløper ekstra kostnader i Vistdal ved at den hvilende vakten må stå opp for å se etter syke beboere. Dette er riktig, og det vil nok bli flere slike tilfeller når antallet sykehjemsplasser reduseres. At nattevakten må gå ekstra brannrunde er nok en feilopplysning. Det er ingen krav om ekstra brannrunde om natten i Vistdal.

Kommunedirektøren argumenterer med at Vistdal bofellesskap i dag er halvfullt, og at det ikke har vært søkere til leiligheter ved Vistdal bofellesskap det siste året. Dette er også en direkte feilopplysning. De aktuelle søkerne har fått beskjed om at det ikke er mulig å søke seg til Vistdal, for bofellesskapet skal legges ned. Det er beviselig 2 søkere som ønsker å bo ved Vistdal bofellesskap, men de har fått beskjed om at det ikke er mulig å søke. Sannsynligvis er det flere som avventer søknad, til fremtiden til bofellesskapet er avklart.

Forslaget om å legge ned Vistdal bofellesskap kom i forbindelse med behovet for reduksjoner i driftsbudsjettet i helse- og omsorgssektoren. I saksframlegget evner ikke kommunedirektøren å fremlegge argumentasjon for at det spares en eneste krone. Det vises derimot til at det ikke er midler til å etablere to bofelleskap. Det hevdes videre at en nedleggelse i Vistdal ikke medfører økte driftsutgifter. Hva med de ansatte i hjemmetjenesten som må kjøre 2–3 turer daglig fra Eidsvåg til Vistdal? Skal de kjøre utenfor arbeidstiden? De vil bruke minimum en time lengre pr tur, enn man gjør med hjemmetjeneste stasjonert i Vistdal.

Etter nesten 3 måneder med saksutredning er det oppsiktsvekkende at kommunedirektøren ikke har noen mening om hva som skal gjøres med bygningen, hvis bofellesskapet legges ned. Det vil fortsatt påløpe driftskostnader, mens leieinntektene vil falle bort.
Et annet spørsmål kommunedirektøren kunne ha tatt seg tid til å utrede, er om Nesset helsehus er egnet som bofellesskap. Vil brannforskriften bli ivaretatt, er det egnede lokaler for fellestjenester og egnede tekniske hjelpemidler i omsorgsboligene til enkelt å kunne tilkalle hjelp ved behov? Kan en nybygd omsorgsbolig omdisponeres til bemannet bofellesskap, uten noen utfordringer?

Det store argumentet for å legge ned Vistdal bofellesskap har vært byggets tilstand. Vedlikeholdsbehovet ble innledningsvis stipulert til minimum 25 millioner kroner. Det er i saksframlegget overslag mellom 11,8 og 19,5 millioner. Men det vises til at disse summene er svært usikre. Dette er et meget sprikende og tynt beslutningsgrunnlag. Når kommunedirektøren har hatt tre måneder til disposisjon, så skulle det ha vært mulig å fremskaffe et noenlunde korrekt estimat. Det er ikke tvil om at det trengs en del vedlikehold på bygget. Den konsekvente kommunale nedprioriteringen av vedlikehold, på tross av politiske vedtak, medfører nødvendigvis at standarden reduseres år for år. Men gitt at kommunedirektøren mener at det skal satses mer på bofellesskap i Molde kommune, så er fortsatt drift i eksisterende bygning kanskje en relativt fornuftig måte å opprettholde 9 leiligheter i bofellesskap for fremtiden?  

Så ligger Vistdal bofellesskap i Vistdal. Noe avsides, og truet av befolkningsnedgang. Og trues ikke minst jevnlig av kommunale nedleggelser. Som naturligvis har en negativ effekt på bolysten, en negativ spiral. Men det er eldre her også. De har også behov for et tilbud i sitt nærområde. Hvis Vistdal bofellesskap nedlegges, er den indre delen av Molde kommune tom for omsorgsboliger for eldre. Dette er beklagelig, og ingen god behandling av de eldre i området. Det er langt å flytte fra Vistdal til Eidsvåg, når du har blitt så gammel at du trenger litt hjelp i hverdagen. Det er faktisk like langt som å flytte fra Eidsvåg til Vistdal.

For å balansere kommunedirektørens ensidige saksframlegg. En nedleggelse av Vistdal bofelleskap vil:
- redusere kapasiteten både av omsorgsboliger og bofellesskap i Molde kommune
- øke driftsutgiftene i Nesset omsorgsdistrikt
- øke rekrutteringsutfordringene for helsepersonell i Nesset omsorgsdistrikt
- gi et betydelig dårligere tilbud til de eldre i Nesset omsorgsdistrikt
- redusere muligheten for å kunne bo i Vistdal gjennom et livsløp

Saksframlegget om fremtiden til Vistdal bofellesskap er et meget dårlig arbeid av kommunedirektøren. Saksframlegget og saksopplysningene fremstiller på ingen måte saken på en korrekt og balansert måte. At denne saken ikke er tatt mer på alvor er meget skuffende.
Vistdal bofellesskap er en viktig arbeidsplass, og et hjem for de eldre i bygda. Det er svært kritikkverdig at en tre måneders utsettelse av saken, ikke har resultert i et mer skikkelig og etterrettelig saksframlegg.
Det blir krevende å være politiker i Molde kommune hvis kommunedirektøren fortsetter med kommunal saksbehandling av denne standarden.

Baard Fredvig-Erichsen
Leder Vistdal bygdelag