Til politikere i Molde kommune

«OMORGANISERING AV BOFELLESSKAP I NESSET OMSORGSDISTRIKT»

 

Innledning

Denne saken har naturlig nok vært krevende for Vistdal som bygdesamfunn. Vistdal bofellesskap er en meget viktig institusjon for bygda, i form av arbeidsplasser og omsorgstilbud for innbyggerne. Mange er berørt, både som arbeidstakere, pårørende, samt nåværende og fremtidige beboere. Saken har skapt et stort engasjement i Vistdal og de andre bygdene i indre deler av kommunen. Sett i sammenheng med kommunedirektørens forslag om å legge ned Vistdal skole tidligere i år, så begynner vistdalingen å bli sliten og lei av trusler om nedleggelser.

Alle disse sakene er skadelig for bygda, både for bolysten hos dem som bor her, samt at det skremmer bort folk som planlegger å bosette seg her. En nedleggelse av bofellesskapet vil med stor sannsynlighet medføre at familier flytter fra Vistdal for å finne seg arbeid et annet sted. Konsekvensene for bygdesamfunnet vil potensielt bli meget alvorlige.

Det var svært gledelig at Molde kommunestyre vedtok å oppgradere bygget i desember 2020. Politiske vedtak om oppgradering har også blitt fattet tidligere, og som så mange ganger før, ble det ikke gjennomført. Etter et drøyt halvt år med saksbehandling, fremmet kommunedirektøren forslag om å legge ned Vistdal bofelleskap som en del av tiltaksplanen for å redusere driftskostnadene i helse- og omsorgssektoren. Hovedutvalg for helse og omsorg sendte saken tilbake til administrasjonen for å få et bedre beslutningsgrunnlag. Etter dette har fokuset kun vært på selve bygningen i form av renoverings- og investeringskostnader. De opprinnelige argumentene for økonomiske innsparinger har ikke blitt dokumentert.

Vistdal bygdelag vil i det videre (nok en gang) argumentere mot kommunedirektørens forslag om å legge ned Vistdal bofellesskap, og komme med et alternativt forslag til vedtak som ivaretar behovene for fremtiden.

 

Drøfting

Driftskostnader

Den foreslåtte nedleggelsen av Vistdal bofellesskap kom opprinnelig på sakskartet som et tiltak for å redusere driftskostnadene i kommunen. Saksfremlegget inneholdt imidlertid ikke en eneste økonomisk beregning som kunne underbygge målet om reduserte kostnader.
På tross av flere spørsmål fra politisk hold, har administrasjonen ikke fremlagt et eneste argument som understøtter en økonomisk innsparing. Vistdal bygdelag har tidligere påstått at en nedleggelse vil øke driftskostnadene, på grunn av økt belastning og en betydelig økning i hjemmetjenestens daglige bruk av timer med bilkjøring. Det vil bli daglig behov for å kjøre 2–3 ganger fra Eidsvåg til Vistdal, pluss utrykninger til akutte hendelser – med alle de ressursutfordringer dette medfører. Kommunedirektøren har ikke tilbakevist denne påstanden, og kommunalsjefen bekrefter i sist møte i Hovedutvalg for Helse og omsorg at det ikke er noe å spare på en nedleggelse.

Rekruttering

Kommunedirektøren har påstått at det er rekrutteringsutfordringer ved Vistdal bofellesskap. Vistdal bygdelag har bevist at det er god dekning av fagutdannet personell i Vistdal. Nå har kommunedirektøren endret argumentasjonen, og har kommet frem til at det kan bli rekrutteringsutfordringer i fremtiden. I dette ligger det en innrømmelse av at Vistdal bygdelag har hatt rett.

I saksfremlegget er det ikke utredet hva som vil skje med de ansatte i Vistdal ved en eventuell nedleggelse. Det er all grunn til å anta at bemanningsproblemene vil øke dersom hjemmetjenesten i Vistdal skal betjenes fra Eidsvåg.

Hva som skjer i fremtiden er ikke lett å forutse, men det er et faktum at hele landet sliter med å rekruttere helsepersonell, også Molde kommune. Det blir med andre ord trolig rekrutteringsproblemer både på Kirkebakken, Glomstua og i Eidsvåg. Men vi kan jo ikke legge ned disse institusjonene av den grunn. Vi må finne en løsning på problemet.

I kommunedirektørens argumentasjon virker det som det er helt utenkelig at folk kan bosette seg i Vistdal i fremtiden. For å møte rekrutteringsutfordringene er Molde kommune avhengig av at det bosetter seg helsepersonell i alle deler av kommunen. Erfaringen etter nærmere 40 års drift viser at det er mulig å etablere en meget stabil og kompetent betjening i Vistdal, og i andre bygder. Sykefraværet ved Vistdal bofelleskap er oppsiktsvekkende lavt, noe som tyder på høy trivsel og et godt arbeidsmiljø.

Folk flytter til Vistdal for å bli værende. En arbeidsplass i bygda er meget verdifullt, og de ansatte blir på sine arbeidsplasser. Dagens ansatte ved Vistdal bofellesskap underbygger dette, for erfaringsnivået er meget høyt. Så ser det i dag ut som om det heller ikke er veldig mye enklere å rekruttere i mer sentrale strøk. Der er det store rekrutteringsproblemer allerede. Det er det ikke i Vistdal i dag.

Faglig forsvarlighet

Kommunedirektøren har tidligere argumentert med at det ikke er en faglig forsvarlig omsorgstjeneste ved Vistdal bofellesskap. Vistdal bygdelag har argumentert mot dette, og påpekt at det faglige nivået på de ansatte ved bofelleskapet er meget tilfredsstillende.
I siste møte i Hovedutvalg for helse og omsorg bekreftet kommunalsjefen at det i dag er faglig forsvarlig drift av Vistdal bofellesskap. Argumentasjonen er nå endret til å hevde at det kan bli vanskelig å opprettholde en faglig forsvarlig tjeneste i fremtiden.

Med de rekrutteringsutfordringene som er, og kan komme i Molde kommune, vil det trolig bli utfordrende å opprettholde et faglig forsvarlig tilbud i flere omsorgsdistrikt. Også de som ligger i mer sentrale strøk. Men vi kan jo ikke legge ned disse institusjonene av den grunn. Vi må finne en løsning på problemet da vi trenger alle omsorgsplassene våre.

Investeringer

Vistdal bygdelag er meget positiv til at politikerne i Molde kommune har lagt frem et forslag om å investere i bygda. Sett i lys av de kommende demografiske endringene i bygdene våre ønsker vi å komme med en enda mer fremtidsrettet løsning.

Nylig vedtatt helse- og omsorgsplan løfter frem økte plasser ved bofellesskap som et høyt prioritert satsningsområde i Molde kommune. Bofellesskap er en mindre ressurskrevende form for omsorg som vil holde de eldre lengre på et lavere trinn i omsorgstrappen. Dette vil redusere behovet for ressurskrevende sykehjemsplasser.

Den kommende eldrebølgen er veldokumentert. Den vil komme i stort omfang i sentrale strøk, og prosentvis i enda større omfang på bygdene. Ifølge Statistisk Sentralbyrå (SSB) er det i dag 154 personer over 70 år som er bosatt i bygdene i indre deler av tidligere Nesset kommune.  Av disse er 53 over 80 år. Tallene viser dermed at i løpet av de neste 10 årene vil antallet innbyggere over 80 år dobles. Dette viser et stort behov for å bevare dagens omsorgsplasser i Vistdal.

En fremtidsrettet investering må ta høyde for dette økte tjenestebehovet. Vistdal bygdelag mener at et nytt bygg i Vistdal må bygges med en slik fleksibilitet at det enkelt kan omgjøres til bofellesskap.

En løsning med minimum 8 omsorgsboliger, med arealer og bygningsmasse tilrettelagt for et fremtidig bofellesskap, vil bedre fleksibiliteten for kommunen i møtet med økte omsorgsbehovet som kommer.

Videreføring av Vistdal bofellesskap

Kommunedirektøren har hevdet at ingen eldre vil bo på Vistdal bofellesskap. På tross av at pårørende har stått frem offentlig og motbevist dette, og at potensielle søkere er frarådd å søke seg dit, gjentar kommunedirektøren påstanden.

Ifølge tildelingskontoret i Molde kommune, står imidlertid 11 eldre i kø for å få tildelt bofellesskap. I tillegg er ytterligere 25 under utredning, og mange av disse vil sannsynligvis ha behov for plass. Ventetiden er i dag 6–12 måneder. Tildelingskontoret sier også at de eldre må påregne å få tildelt plass der det er ledig kapasitet.  Men i Vistdal har det stått ledige plasser i månedsvis. Nå er det naturligvis ikke alle disse som har Vistdal som førsteønske. Men for noen er det høyst sannsynlig bedre enn å være uten tilbud om bofellesskap. Har de i hele tatt fått muligheten til å velge? At kommunen lar eldre med dokumenterte omsorgsbehov vente i månedsvis, mens det finnes ledige plasser i kommunen, er ikke tillitsvekkende.

Molde kommune har i dag et fungerende bofellesskap som bør utnyttes så lenge som mulig. Bygningsmassen er slitt, men fungerer. De ansatte er på plass. I tillegg kan ingen dokumentere økonomiske besparelser på en nedleggelse. Vistdal bofelleskap bør videreføre driften, frem til byggestart for nytt bygg.

 

Konklusjon


Oppsummering

Vistdal bygdelag mener at en nedleggelse av Vistdal bofellesskap ikke er klokt, hverken på kort eller langt sikt. Det gir ingen dokumenterte besparelser av driftskostnader, men heller en økning. Rekrutteringsproblemene i Molde kommune vil ikke reduseres ved å legge ned Vistdal bofellesskap, det vil trolig medføre tap av faglært kompetanse. Denne faglærte kompetansen vil bevares, og vil opprettholde faglig forsvarlig drift av Vistdal bofelleskap i fremtiden.

Behovet for bofellesskap er stort i Molde kommune i dag, og vil beviselig øke i fremtiden. Den store økningen av antallet eldre i bygdene vil øke behovet for plasser på lavt nivå i omsorgstrappen. Vistdal bofelleskap må driftes videre så lenge som mulig. Et nybygg av omsorgsboliger i Vistdal, må tilrettelegges slik at det enkelt kan omgjøres til bofellesskap når dette blir nødvendig.

Et fremtidsrettet forslag til vedtak

Vistdal bygdelag vil foreslå et alternativt forslag til vedtak i denne saken. Forslaget er fornuftig på kort sikt, og vil bidra til å møte fremtidens omsorgsbehov i indre deler av Molde kommune.

 

FORSLAG TIL VEDTAK I SAK «OMORGANISERING AV BOFELLESSKAP I NESSET OMSORGSDISTRIKT»

 

1.     Driften ved Vistdal bofellesskap opprettholdes som i dag, frem til oppføring av nytt bygg starter.

2.     Det oppføres et nybygg i Vistdal, med 8 omsorgsboliger uten døgnbemanning, med kontor for hjemmetjenesten og fellesareal. Bygget skal tilrettelegges for enkel omgjøring til bemannet bofelleskap, hvis fremtidens eldrebølge gjør dette nødvendig. Kommunestyret ber kommunedirektøren sette i gang prosessen for å få dette realisert så raskt som mulig.Mvh
Vistdal bygdelag