23.05.22

Vistdal bofellesskap

– svar til Inger Cecile Frisvold

 

Innledningsvis vil vi takke for at Inger Cecilie Frisvold gir honnør til Vistdal bygdelag i RB 15. mai. Det er hyggelig. Nå har dessverre saken om Vistdal bofellesskap kommet til en foreløpig ende, og ordføreren bekreftet i kommunestyret 19. mai at det skal legges ned 8. juni. Ordføreren understreket flere ganger at dette har utviklet seg til å bli en vanskelig sak. Det er vi helt enig i. Det er fristende å beskrive dette med Ari Behn sine ord; Det er «Trist som faen».

Det er likevel på sin plass med noen kommentarer til Frisvold sitt innlegg. Først må vi gi full støtte til en av Frisvold sine slutninger; «[…], bemanna bufellesskap er eitt av dei stega i omsorgstrappa vi treng å bygge ut.» Dette har vært et av våre viktigste argumenter mot å legge ned Vistdal bofellesskap. At lederen for helse- og omsorgsutvalget harselerer med at Vistdal bygdelag tok initiativ til å hjelpe med å skaffe ferievikarer, er egentlig bare skuffende. At vi viser vår inkompetanse når vi trodde at behovet ble dekt med 5 vikarer, mot normalt 2, er jo beklagelig. Men vi synes ikke det var en urimelig antakelse.

Videre er Frisvold opptatt av å poengtere at Vistdal bygdelag fikk gjennomslag for sitt syn i kommunestyrets vedtak om å bygge 8 omsorgsboliger i Vistdal. Det er riktig at bygdelaget var godt involvert i den politiske prosessen som ledet frem til vedtaket. Det er imidlertid viktig å presisere at dette vedtaket består av 3 hoveddeler:
- det skal bygges 8 nye omsorgsboliger, med kontor for hjemmetjenesten og fellesareal
- bygget skal tilrettelegges for enkel omgjøring til bemannet bofellesskap
- driften skal opprettholdes frem til oppføring av nytt bygg starter.

At bygget skal tilrettelegges for enkel omgjøring til bemannet bofellesskap har fått svært lite fokus, både politisk og administrativt. Vår tolkning av denne formuleringen, er at all nødvendig infrastruktur skal på plass i nybygget. Det kan ikke tolkes slik at bygget i ettertid skal utvides eller bygges om. Det er ikke enkelt i kommunal sektor. Sett i lys av Frisvold sin slutning om at vi må bygge ut bemannede bofellesskap i kommunen, så må det være rasjonelt å tilrettelegge nybygget som et bemannet bofellesskap med en gang. Trolig kan dette bygget bli en ressurs, når Molde kommune skal utarbeide en helhetlig helse- og omsorgsplan. Som sagt inneholdt vedtaket 3 deler. En av de 3 delene er ikke opprettholdt. Vistdal bofellesskap blir nedlagt 8. juni. De to siste delene må realiseres.

Så er Frisvold dypt bekymret over at Vistdal bygdelag uttrykker så sterk mistillit til kommunedirektøren og administrasjonen i Molde kommune. Det er en uheldig situasjon, det har hun helt rett i. Når Frisvold mener at det ikke gis sjanser til å bygge tillit, så faller dette på sin egen urimelighet. Her har sjansene kommet på løpende bånd. Eksempelvis;
- Saksfremlegget som opprinnelig ble lagt frem for hovedutvalg for helse og omsorg 15. november 2021, var så dårlig at det sannsynligvis var et brudd på kommunelovens §13-1. Den sier at «Kommunedirektøren skal påse at saker som legges fram for folkevalgte organer, er forsvarlig utredet. Utredningen skal gi et faktisk og rettslig grunnlag for å treffe vedtak.» Vistdal bygdelag mener at dette saksfremlegget ikke var i tråd med kommuneloven, og at saken på ingen måte bygger tillit.
- I kommunestyret 17. mars 2022 ble det fremmet forslag om å redusere antall boliger i Vistdal fra 8 til 5. Kommunedirektøren la frem et kostnadsoverslag som viste at kvadratmeterprisen ble lavere med 5 boliger, enn med 8. Uten å være bygningskonsulent, er det rimelig å påstå at dette ikke kan være riktig. Beslutningsgrunnlaget er ikke korrekt, og dette bygger ikke tillit.
- Frisvold hevder at det er feil at Molde kommune forsøkte å legge ned Vistdal bofellesskap til påske. Det er imidlertid et faktum at Nesset omsorgsdistrikt ringte rundt til alle pårørende, og informerte om at bygget skulle tømmes til påske. Det bygger heller ikke tillit. Sett i lys av denne episoden er det ikke enkelt å forsone seg med at alle steiner er snudd, i forsøket på å få gjennomført ferieavviklingen ved Vistdal bofellesskap. 

Tilliten har med andre ord blitt brutt ned gjennom hele prosessen. Det er som kjent vanskeligere å bygge tillit, men det kommer mange flere sjanser. Hvis det nå bygges 8 omsorgsboliger, som er tilrettelagt for enkel oppstart av et bemannet bofellesskap, så vil det naturligvis hjelpe på tilliten. Vi håper at det skjer.

Vistdal bygdelag vil støtte representanten Bjørn Jacobsen fra SV som spør om det ikke kunne vært lurt med en dialog mellom kommunen og lokalsamfunnet. I kommunestyret 6. desember 2021 ble det fremlagt et oversendelsesforslag fra representanten Ann-Heidi Paulsen Ohrvik (Ap), som sier:
«I prosessen med prosjektering av det nye bofellesskapet vil Molde kommune benytte samskapende innovasjon som metodikk. Gjennom dialog med innbyggerne, næringsliv og bred fagkompetanse skal vi sikre at fysisk utforming, infrastruktur og kompetanse som denne tjenesten skal ha støtter opp om de behov lokalsamfunnet har, utnytter mulighetene som SMART velferdsteknologi gir, og sørger for at læring fra denne prosessen kommer hele Molde kommune til nytte i utforming av kommunens helse- og omsorgstjenester.»
Dette oversendelsesforslaget har mye godt i seg, og Vistdal bygdelag håper at forslaget blir fulgt opp i den videre prosessen med bygging av det nye Vistdal bofellesskap (uten bemanning).

Avslutningsvis vil Vistdal bygdelag understreke at eksisterende Vistdal bofellesskap ikke bør rives før det endelige kostnadsoverslaget er godkjent i Molde kommunestyre, og det er skrevet kontrakt med entreprenør. For som Frisvold argumenterer; «Ny informasjon må føre til ny vurdering».
I denne saken er det fortsatt mye informasjon som ikke er på plass.


Baard Fredvig-Erichsen
Leder Vistdal bygdelag