Tilleggsinformasjon om takst ved naturskade

 

Rådet fra direktoratet at søknaden må dokumenteres godt med bilder som viser hele skadesituasjonen. Et annet råd er å sende inn søknaden så fort som mulig.

 

Landbruksdirektoratet sier følgende om takst / anbud fra entreprenør:

En del takstmenn har gjennomført kurs i naturskadetaksering, men det er ikke påkrevd at du velger en av disse. Du kan kontakte en takstorganisasjon (f.eks. Norges Takseringsforbund og NITO Takst) og høre om de har en som kan påta seg oppdraget.
Velger du å engasjere takstmann må du dekke kostnadene selv. Det er tilstrekkelig å innhente anbud fra entreprenør. Hvis det første anbudet sier at kostnaden er mer enn 200 000 kroner, må du innhente et anbud til.

Landbruksdirektoratet kan innhente og bekoste takst i saker hvor gjenopprettingskostnaden er antatt å være over 500 000 kroner, og ellers når det anses nødvendig for sakens opplysning.

 

Klipper inn § 5 og 11 i Forskrift om dokumentasjon, saksbehandling og erstatning etter naturskader (naturskadeerstatningsforskriften):

§ 5.Dokumentasjon av skaden

Skadelidte skal for egen regning dokumentere at det foreligger en naturskade og hvilke kostnader som er nødvendige for å gjenopprette hvert skadeobjekt. Dokumentasjonen skal inneholde en beskrivelse av hvert skadeobjekt før og etter skaden.

Skadelidte kan dokumentere gjenopprettingskostnaden med takst eller anbud. Ved dokumentasjon gjennom anbud, skal gjenopprettingskostnaden dokumenteres med minimum ett anbud. Dersom gjenopprettingskostnaden antas å overstige 200 000 kroner, skal kostnaden dokumenteres med minimum to anbud. Anbud skal innhentes fra foretak med ansvarsrett, jf. plan- og bygningsloven § 23-1, når gjenopprettingsarbeidet krever det.

Dersom antatt gjenopprettingskostnad er under 50 000 kroner, kan skadelidte istedenfor takst eller anbud dokumentere kostnadene med egenoppgave og bildedokumentasjon.

Landbruksdirektoratet kan innhente og bekoste takst i saker hvor gjenopprettingskostnaden er antatt å være over 500 000 kroner, og ellers når det anses nødvendig for sakens opplysning. Skadelidte plikter å medvirke under befaring når det anses nødvendig, og gi takstmannen alle opplysninger og dokumenter som er nødvendige for at takstmannen skal kunne utføre oppdraget på en forsvarlig måte.

Dersom hel eller delvis gjenoppretting av skaden ikke kan utsettes i påvente av at dokumentasjon etter andre til fjerde ledd foreligger, kan skadelidte dokumentere gjenopprettingskostnadene gjennom spesifisert faktura eller egenoppgave. Dersom det er nødvendig for sakens opplysning, kan Landbruksdirektoratet kreve at skadelidte på egen bekostning må fremlegge takst.

 

§ 11.Redningsomkostninger

Det kan ytes erstatning for rimelige og nødvendige utlegg skadelidte har hatt for å avverge naturskaden eller for å begrense skadens omfang, jf. naturskadeerstatningsloven § 8.

Det kan kun ytes erstatning for utlegg til leie av hjelp og maskiner, samt til nødvendige materialer. Egenarbeid, tapt arbeidsfortjeneste og lignende indirekte tap erstattes ikke. Bruk av og skade på eget utstyr erstattes ikke.

Det ytes ikke erstatning for den del av redningsomkostningene som ville ha oversteget kostnadene ved en eventuell gjenoppretting av skaden, eller som overstiger skadeobjektets bruksverdi.