Vedtekter for Vistdal bygdelag

 

§ 1

Vistdal bygdelag er ein samskipnad av folket i Vistdal. Alle som bor her har rett til medlemskap. Medlemmene har begrenset juridisk ansvar for laget sine disposisjoner.

§ 2  Formål

Formålet med laget er gjennom samarbeid, å holde ved like og bygge ut bygda, til et livskraftig og trivelig samfunn.

§ 3 Styre

Bygdelaget ledes av et styre på 4 medlemmer (inkludert leder), og 2 varamedlemmer.
Styremedlemmene velges for 2 år, varamedlemmene  for 1 år.

Leder blir valgt på årsmøtet for 1 år av gangen.

Som støtte for bygdelaget ved store arrangementer, eller andre saker, velger følgende lag
en representant med personlig vara:
- Vistdal grunneigarlag                        
- Visa samarbeidsutvalg
- Vistdal idrettslag                               
- Vistdal bygdekvinnelag
- Vistdal skytterlag                              
- Vistdal ungdomslag
- Ørn 4H
Disse personene velges for 2 år, og kontaktes av bygdelagets styre ved behov.

Valgkomiteen består av 3 personer som velges for 3 år. Det skiftes ut ett medlem pr år.

§ 4 Styrets oppgaver

• Arbeide for å oppfylle lagets formålsparagraf.
• Arrangere årsmøte, hvor det legges frem årsmelding og revidert regnskap.
• Ha den utøvende makt for vedtak som blir gjort.
• Utarbeide forslag til aktiviteter (eventuelt med budsjett) for laget hvert år. Forslaget legges frem for årsmøtet. Det kan også utarbeides planforslag for lenge tid.
• Arrangere andre sammenkomster/møter, også i samarbeid med andre lag i bygda.

§ 5 Årsmøte

Årsmøte skal holdes en gang i året, innen utgangen av april.
Styret kaller inn skriftlig, minst 2 uker før årsmøtet.
Saker som medlemmene ønsker å ta opp til behandling på årsmøtet, skal være styret i hende senest en uke før årsmøtet. Styret sender ut sakliste.
Alle personer over 15 år som er bosatt i Vistdal, har rett til å møte på årsmøtet.
Stemmerettsalderen følger den til enhver tids offentlige stemmerettsalderen.
Årsmøtet blir ledet av lederen i bygdelaget.
Når ikke annet er bestemt, skjer vedtak på årsmøte med simpelt flertall.

§ 6 Årsmøtets oppgaver

Årsmøtet skal behandle den fremlagte årsmelding og regnskap for årets som har gått.
Behandle innkomne saker, årsplan og eventuelt budsjett.
Foreta valg av:
Leder for 1 år
1–3 styremedlemmer for 2 år
2 varamedlemmer for 1 år
2 revisorer for 1 år
1 medlem av valgkomiteen for 3 år

§ 7 Arbeidsrammer for laget

A   Laget skal arbeide for å holde oppe/styrke bosettingen i bygda.

B   Laget skal være et kontaktorgan mellom lokalsamfunnet vårt og storsamfunnet. Styret må i hvert enkelt tilfelle vurdere om aktuelle problemstillinger skal legges frem på medlemsmøte, eller om saken kan saksbehandles av styret. Laget skal være en trivselsfaktor gjennom eksempelvis å samle befolkningen til ulike arrangementer.

C   Laget skal være partipolitisk nøytralt.

§ 8 Økonomi

Lagets økonomi skal i hovedsak basere seg på:
- egne inntekter
- tilskudd fra offentlige fond, etc.
- betaling for tjenester laget yter den enkelte innbygger.

§ 9 Endring av vedtekter

Endring av vedtektene kan bare vedtas av årsmøtet.
Forslag til vedtektsendringer skal vedlegges innkallingen.
Endring av vedtektene krever 2/3 flertall av innkomne stemmer.

§ 10 Oppløsing av laget

Forslag om oppløsing av laget må avgjøres av årsmøtet. Avgjørelse ved første gangs behandling krever 2/3 flertall av de stemmeberettigede. Hvis dette ikke oppfylles, må saken opp i ekstraordinært årsmøte, som kan avholdes tidligst 2 uker før det første.