Innspill til årsmøtet i Visa samarbeidsutvalg

Erfaringer fra 2015 sesongen - forslag til endringer

Innledning

Dette innspillet har sin bakgrunn i egne erfaringer og synspunkter. Det har også bakgrunn i synspunkter til fiskere som ferierer på Visa camping samt fiskere som ikke ser det attraktivt å ligge på campingen og fiske i Visa og som derfor ikke kommer lenger. Jeg vil i det etterfølgende fokusere på følgende:

Bakgrunn

Måten fisket organiseres på i dag, har ført til at den harde kjerne på 5-6 familier som brukte en til to uker av ferien til å fiske i Visa har skrumpet inn til at det kanskje bare blir to familier til neste år. Hovedårsaken er entydig. De jeg har snakket med sier at det er systemet med tre fisk pr uke som er hovedårsaken. De vil ha muligheten til å kunne fiske hver dag hvis de skal komme. De vil ikke risikere å bare kunne fiske deler av oppholdet. Det å ikke kunne kjøpe ukekort er også en kilde til frustrasjon.

Visa er den magneten som trekker fiskere til campingen og som bidrar til fortsatt drift. Fiskerne bidrar også til å øke lønnsomheten av Samvirkelaget. Jeg er selv fra et lokalsamfunn på linje med Vistdal. Fordi vi ikke tok signalene alvorlig har grenda i tur og orden, først mistet vi Campingen og Samvirkelaget, så skolen og nå barnehagen.

Forslag til endringer av fangstkvote

Fangstkvote 1. laks pr. dag. Maksimum 8 - 9 fisk pr sesong.

Dette vil etter min mening tilfredsstille dem som ligger en til to uker av ferien eller mer på campingen og motivere dem til å komme tilbake. Det vil redusere presset på laksestammen all den tid det ikke vil bli mulig å ta 18 fisk i sesongen slik som nå. Det skal det godt gjøres å få 8 fisk på to uker. Dette er også i tråd med reglene i de fleste elver i dag som et ledd i bevaringen av laksestammen. For eksempel Stjørdalsvassdraget har en fisk pr. dag og maksimum 6 fisk i sesongen.

Hvis sjøørretbestanden vurderes som tilfredsstillende, gis det i tillegg anledning til å fiske en sjøørret pr. dag.
Det er en kjensgjerning at sjøørreten i likhet med brunørreten spiser yngel mens den er på elven. Å forvalte bestanden på en forsvarlig måte vil kunne bidra til å kontrollere sjøørretbestanden og minske tap av lakseyngel.

Fiskekort

Det innføres ukekort, men sesongkort bør også vurderes. Jeg kan ikke se at det skal være noe formelt hinder for dette. I forhold til rapporteringsregimet vil en ukentlig opptelling av posene med skjellprøver, slik det gjøres nå, være tilstrekkelig.

Utvidelse av sesongen

Jeg har undersøkt hva som er bakgrunnen for en tillatelse til å holde elven åpen 15 dager ut over 31. juli.
I Midt Norge er det gitt slik tillatelse for fiske etter sjøørret. Jeg foreslår derfor at en søknad om utvidelse av sesongen kun knyttes til fiske av sjøørret. Og at det kun er tillatt med flue.

Fredningstid i døgnet

Dagens bestemmelse om at elven stenges mellom 0000 og 0600 er tilpasset fiskerne og fungerer greit, men det er enkelte nattfiskere blant oss så kanskje fredning fra 0100 til 0700 ville være en bedre løsning?
Dette vil tilsvare 0000 til 0600 normaltid. Sett fra et forvaltningssynspunkt er imidlertid dagens fredning lite effektivt, da det er få som fisker på denne tiden. En effektiv fredning vil først oppnås ved fredning på dagtid.

Utstyrsbruk - utvidelse av fluesonen

For å få en bedre balanse mellom sonen for sluk og flue, foreslår jeg at det fluesonen vurderes utvidet med Gunnamuren og svingen opp til Djuphølen. Det har blitt en vridning i redskapsbruk i retning av mere flue.
Andelen av fluefiskere i Visa er økende og presset på fluesonen større enn da denne regelen ble innført.
Dette vil også bidra til mindre press på laksen.

Konklusjon

I den hensikt å verne om laksen samt bringe tilbake utenbygds fiskere, foreslår jeg følgende:

- Det er kun tillatt med 1. laks pr. dag.
- Det er kun tillatt å ta 8 - 9 laks i sesongen.
- Det innføres ukekort.
- Fluesonen vurderes utvidet til nedenfor Djuphølen.
- Fredningstiden settes til perioden 0100 til 0700.
- Dere bør vurdere en fredning på dagtid istedenfor dagens.
- Søknad om utvidelse av sesongen begrunnes med fiske av sjøørret, og da kun med flue.

På vegne av meg selv og 7 andre utenbygds fiskere,
Ole Christian Halse