Til innbyggere i Bugge, Vistdal, Eresfjord og Eikesdal

Informasjon om arbeidet med kommunereformen

Arbeidet med kommunereformen går sin gang, og det er korte tidsfrister utover vinteren og våren. Bygdalagene i Bugge, Vistdal, Eresfjord og Eikesdal vil med dette informere litt om reformen, og hvordan lagene arbeider med saken.

Nesset kommune har i skrivende stund sondert to hovedalternativ til sammenslåing. Ett alternativ er Sunndal (kanskje med Tingvoll), og det andre er «Romsdalshalvøya». I tillegg vurderes det grensejusteringer, i hovedsak mot Rauma. En slik grensejustering kan skje etter at en ny kommune er vedtatt opprettet. Nesset kommune skal ha kommunestyremøte 21. januar, hvor det skal tas stilling til om kommunen skal gå videre til forhandlinger med ett eller begge alternativene. Innbyggerne skal deretter få si sitt om de fremforhandlede alternativene, i en folkeavstemming eller en innbyggerundersøkelse, i løpet av våren. Dette er enda ikke avklart.

Bygdalagene i gamle Eresfjord og Vistdal kommune har hatt flere møter om kommunereformen.

Målsettingen med arbeidet er at vi skal klare å opprettholde de kommunale tilbudene vi har i bygdene, og skape forutsigbarhet for fremtiden.

Kraftutbyggingene i Eikesdalsfjellene representerer en stor verdi for enhver kommune. Gamle Eresfjord og Vistdal kommune var i utgangspunktet vertskommune for utbyggingene, og dette gir bygdene våre gode forhandlingskort i den pågående kommunereformen. Vi må sikre oss at Nesset kommune ivaretar bygdenes rettigheter i de videre forhandlingene.

Som de fleste sikkert har registerert, har bygdalagene hatt noen utspill i media. Å kommunisere med media kan være en utfordring, og saker kan få en litt annen vinkling enn planlagt. Budskapet fra bygdalagene er klart; Bugge, Vistdal, Eresfjord og Eikesdal må stå samlet. Vi er imidlertid ikke sikre på om vi skal gå videre sammen med resten av Nesset mot Sunndal eller Molderegionen, eller gå mot Sunndal eller Rauma alene. I media har ordførerne både i Nesset og Rauma uttalt seg positivt til en splitting av gamle Eresfjord og Vistdal kommune. Bygdalagene mener at en splitting kan få svært uheldige konsekvenser for kommunale tilbud i bygdene. Men det aller viktigste, er at det kan medføre at bygdene ikke får sin rettmessige andel av kraftressursene.

Bygdalagene har satt sammen en arbeidsgruppe i hver bygd. Gruppene skal jobbe sammen for ett felles mål, om å opprettholde gode livskraftige bygdesamfunn inn i fremtiden. Arbeidet i Nesset kommune vil bli fulgt tett, i tillegg til at det blir tatt en del selvstendige initiativ på vegne av bygdene. Svært lite er fastlagt enda, og det tilsvarende lite å ta endelig stilling til. Bygdalagene vil komme med mer informasjon så snart det er noe håndfast å informere om, enten i brevs form, eller på møter. 

Innspill, og diskusjoner, tas gjerne med arbeidsgruppene. Disse er:

Vistdal: Baard Fredvig-Erichsen og Ole Henrik Rindli
Eresfjord: Martinus Leirvoll, Marianne Nauste og Tore Rød
Eikesdal: Ingrid Finset og Tor Olav Vevang

Baard Fredvig-Erichsen - Vistdal bygdalag
Ingrid Finset - Eikesdal bygdalag
Martinus Leirvoll - Eresfjord bygdalag
Magne Bugge - Bugge bygdalag