VISTDAL BOFELLESSKAP … igjen og igjen


Vistdal bofellesskap har vært en tilbakevendende sak på det politiske sakskartet i Molde kommune. Politikerne møtte villig opp i Vistdal i forbindelse med kommunevalget, og lovte at bofellesskapet skulle videreføres. I desember 2020 ble det vedtatt i kommunestyret at bofellesskapet skulle renoveres, så ble det vedtatt å bygge 8 nye omsorgsboliger, før det igjen ble vedtatt å bygge 8 nye omsorgsboliger. I vedtakene om nybygg, ble det presisert at driften av bofelleskapet skal videreføres til oppstart av bygging av nytt bygg. Problemet som til stadighet dukker opp, er at administrasjonen i Molde kommune ikke vil forholde seg til disse vedtakene.

 

Nå kan vi nok en gang lese i avisen at Vistdal bofellesskap skal legges ned. Denne gang før sommeren. Nå kan det i parentes bemerkes, at det også ble gjort et forsøk på nedleggelse før påske.

Denne gangen har administrasjonen lagt trumfkortet på bordet, og begrunner nedleggelsen med manglende evne til å tilby faglig forsvarlig pleie. Det er i følge Molde kommune umulig å finne kvalifiserte sommervikarer.

Vistdal bygdelag ble gjort kjent med disse utfordringene for et par uker siden, og i løpet av et par døgn ble det fremskaffet 5 ferievikarer. Av disse er to sykepleiere, en helsefagarbeider og to ufaglærte assistenter, hvor den ene har to års erfaring. I tillegg er ansatte villige til å flytte ferie og ta ekstra vakter for å få ferieavviklingen til å gå rundt.

At Molde kommune fortsatt kan argumentere for at det ikke er faglig forsvarlig å opprettholde drift ved Vistdal bofellesskap i sommer er helt ubegripelig. Kommunen har tydeligvis en urokkelig tro på at løsningen på alle problemer er å legge ned Vistdal bofellesskap. Og det virker som alle midler kan tas i bruk i kampen for å nå dette målet.

Det er imidlertid ikke spesielt vanskelig i finne argumenter for at driften ved bofellesskapet bør videreføres gjennom sommeren, og videre;
- ingen av de 5 nevnte ferievikarene er interessert i å jobbe andre steder i Nesset omsorgsdistrikt.
- forutsetningen med at alle ansatte i Vistdal blir med til Eidsvåg holder ikke. Det totale antallet helsepersonell vil bli redusert.
- å starte opp et nytt bofellesskap ved Nesset helsehus midt i ferieavviklingen fremstår i beste fall som utfordrende. Alle beboere og mange ansatte er ukjente i bygningen, nye rutiner skal etableres, og relasjoner skal skapes både mellom beboere og ansatte. Med mange ferievikarer.
- flere av dagens beboere ved Vistdal bofellesskap er ikke i stand til å håndtere en flytting. En flytting vil medføre at de må inn på sykehjem, noe som vil kreve mer ressurser.
- med den gode tilgangen på ferievikarer i Vistdal vil det være mulig at hjemmehjelpen i Vistdal kan kjøres fra bofellesskapet i sommerperioden. Dette vil redusere 3 kjøreturer fra Eidsvåg til Vistdal pr. dag, noe som naturligvis frigjør betydelig kapasitet i Nesset omsorgsdistrikt.
- det er politisk vedtatt at Vistdal bofellesskap skal videreføres, men det foreligger ikke noe politisk vedtak om opprettelse av et bofellesskap ved Nesset helsehus. Nesset kommune vedtok i sin tid å bygge 16 omsorgsboliger, og dette vedtaket er ikke endret.

Molde kommune understreker også at det er helheten i tilbudet i Nesset omsorgsdistrikt som er avgjørende for beslutningen om nedleggelse i Vistdal. Så kan man jo spørre seg om Nesset omsorgsdistrikt er tjent med å avslå 5 ferievikarer, miste fast ansatte, kjøre 3 daglige turer til Vistdal og samtidig starte et nytt bofellesskap. I et bygg som ble bygd som omsorgsboliger, ikke bofellesskap, midt i ferieavviklingen. At det er en nasjonal krise innenfor rekruttering av helsepersonell kan naturligvis ikke bestrides. Det virker imidlertid som om Molde kommune har glemt et svært viktig moment i denne bemanningskrisen. Man må jobbe aktivt for å holde på den kompetansen man faktisk har.

Behandlingen de ansatte ved Vistdal bofellesskap har blitt utsatt for er under enhver kritikk. Det stadige trykket om å legge ned arbeidsplassene skaper betydelig usikkerhet, og beskyldningene om manglende faglig forsvarlighet viser manglende respekt for personellets kompetanse og erfaring. Molde kommune mister helsepersonell til nabokommuner på grunn av slett ledelse.

I Vistdal har vi flere fagutdannede, som nå står i fare for å miste muligheten til jobb i sitt nærmiljø. Nå er det fare for at de må begynne å pendle til Eidsvåg eller Åndalsnes. Men i en dobbeltarbeidende småbarnsfamilie er man avhengig av at kommunen stiller opp med et SFO-tilbud for skolebarn. Dette ser det heller ikke ut som kommunen ønsker å tilby i Vistdal. En pendlertilværelse blir umulig, og man står i fare for å miste enda mer verdifull helsekompetanse.

Vedtaket i kommunestyret var tydelig på at driften av Vistdal bofellesskap skulle opprettholdes. Da må man kunne forvente at administrasjonen gjør en viss innsats for å oppfylle dette vedtaket. Det er imidlertid helt åpenbart at administrasjonen jobber målbevisst mot en nedleggelse, så raskt som overhodet mulig.

Så kan man naturligvis spørre seg om hvorfor det er så viktig å opprettholde driften ved Vistdal bofellesskap, når det uansett skal nedlegges når de nye omsorgsboligene kommer. Det kommer av erfaringslæring. Den kommunale behandlingen av Vistdal bofellesskap de siste 25 år viser helt tydelig at et politisk vedtak er absolutt null verdt. Hvis administrasjonen ikke vil, så skjer det ingenting. I denne saken har kommunedirektøren, og flere andre sentrale ledere, uttrykt sterk motstand mot videre drift og investeringer i Vistdal. Så ønsker kommunedirektøren at hun vises tillit til at politiske vedtak gjennomføres. Tillit kan man ikke kreve. Det er noe man gjør seg fortjent til. I denne saken har kommunedirektøren foreløpig ikke gjort noe som helst som gjør at hun fortjener tillit. Det refereres kun til at prosjekteringen av nye omsorgsboliger går som planlagt, men pr. dags dato har ingen sett tegn på fremgang i prosessen. Kun et nabovarsel om riving av eksisterende bygg. Kommunedirektøren har fortalt kommunestyret at det forventes byggestart til sommeren. Det er ingenting som tyder på at det skjer.

Et stadig tilbakevendende argument mot Vistdal bofelleskap er at det ikke er søkere til plassene. Vistdal bygdelag har hevdet det motsatte, det er pr. i dag registrert fire eldre som ønsker å flytte til bofellesskapet. De pårørende kontakter kommunen, og blir fortalt at det ikke er mulig å søke. Så hevdes det i ettertid at det ikke finnes søkere. Bofellesskapet i dag vært fullt besatt, og belastningen på hjemmetjenesten kunne ha blitt tilsvarende redusert. Det registreres at kommunen ønsker å flytte hjemmeboende pleietrengende inn i bofellesskap i Nesset helsehus i sommerperioden. Vistdal bygdelag antar at det er betydelig lettere å flytte pleietrengende vistdalinger på bofellesskap i Vistdal, enn inn til Eidsvåg. Å forutsette et redusert behov for hjemmetjeneste i Vistdal i sommer, er i beste fall tvilsomt.

Denne saken har dessverre utviklet seg til å bli en stor belastning for Vistdal. Det eneste vi har bedt om, er å få beholde bofellesskapet vårt. Det gir et lokalt tilbud til bygdas eldre, og det gir sårt tiltrengte arbeidsplasser i ei lita bygd. At dette tilbudet ikke kan videreføres er svært beklagelig.

I flere år har hovedfokuset vært på store sentraliserte enheter, men det ser ikke ut som dette har løst all verden av hverken økonomi- eller rekrutteringsproblemer. Løsningen er kanskje enda større enheter? Eller skal man prøve å opprettholde mindre enheter i små lokalsamfunn? Der hvor enheten betyr noe for lokalsamfunnet, hvor innbyggerne stiller opp og bidrar i et knipetak. Hvor de eldre kan få fortsette å bo i sitt lokalmiljø, med kjente pleiere og sine nærmeste i nærheten. At det er så veldig mye dyrere, kan jo noen legge frem dokumentasjon på. Ingen har noensinne lagt frem tall som viser kostnadene ved å drifte Vistdal bofellesskap. Mange politikere har prøvd å få tallene på bordet, til dags dato uten hell.

Nå må politikerne følge opp sine vedtak, og stille spørsmål ved administrasjonen sine vurderinger. De bygger dessverre på usannheter, og en agenda som ikke sammenfaller med politiske vedtak.

 

Baard Fredvig-Erichsen
Leder Vistdal bygdelag