Vedtekter for Vistdal bygdelag

§ 1
Vistdal bygdelag er ein samskipnad av folket i Vistdal. Alle som bor her har rett til medlemskap. Medlemmene har begrensa juridisk ansvar for laget sine disposisjoner.

§ 2 Formål
Formålet med laget er gjennom samarbeid å holde vedlike bygge ut bygda til et livskraftig og trivelig samfunn.


§ 3
Bygdelaget ledes av et styre på 7 medlemmer med 7 pers. varamedlemmer.
4 av styremedlemmene blir valgt for 2 år, 3 blir valgt for ett år.
Styret består av 8 medlemmer hvis leder er valgt utenom styret.

Leder blir valgt på årsmøte for 1 år av gangen. Lederen velges blant folk i bygda og som er over 18 år. Sittende styre er valgkomite og har ansvaret for at ny lederkandidat stiller.

§ 4 Styrets oppgaver
Arrangere årsmøte og legge frem årsmelding og revidert regnskap.
Ha den utøvende makta for vedtak som blir gjort.
Utarbeide forslag til aktiviteter (eventuelt med budsjett) for laget hvert år. Forslaget blir lagt fram på årsmøtet.
Utarbeide eventuelle planforslag for lengre tid, eks. for 5-årsperioder.
Arrangere andre sammenkomster/møter eller andre i oppdrag arrangere slike.

§ 5 Årsmøte

Vanlig årsmøte skal holdes en gang hvert år innen utgangen av mars.
Styret kaller inn til årsmøte skriftlig minst to uker før møtedato.
Saker som medlemmene ønsker å ta opp til behandling på årsmøtet må være styret i hende minst ei uke før årsmøtet. Styret sender så ut saksliste umiddelbart.
Rett til å delta på årsmøtet har alle personer over 15 år som registrerte som bosatt i området.
Stemmerettsalderen følger den til enhver vedtatte offentlige stemmerettsalderen.
Årsmøtet blir ledet av styrelederen.
Når ikke annet er bestemt skjer vedtaka på årsmøtet med vanlig (simpelt) flertall.

§ 6 Årsmøtets oppgaver
Behandle styret sin årsmelding og regnskap for året som er gått.
Behandle innkomne forslag til aktiviteter det/de kommende år.


Foreta valg av:
3 styremedlemmer for 2 år
3 varamedlemmer til styret for 2 år
Styreleder for 1 år
2 revisorer for 1 år
Valgkomite på 3 medlemmer for 1år

§ 7 Arbeidsrammer for laget

A. Laget skal arbeide for å holde oppe/styrke bosettingen i bygda.

B. Laget skal være et kontaktorgan mellom lokalsamfunnet vårt og storsamfunnet.
Styret må i hvert enkelt tilfelle vurdere om aktuelle problemstillinger skal legges fram på medlemsmøte eller om det er nok at styret behandler saka og gir uttale på vegne av laget. Laget skal være en trivselsfaktor ved for eksempel å samle lokalbefolkningen og eventuelt tilreisende til bygdekvelder og arrangement på høgtidsdager.

C. Laget skal være partipolitisk nøytralt.

§ 8 Økonomi
Lagets økonomi skal i hovedsak basere seg på:
Egne inntekter
Tilskudd fra offentlige fond etc.
Betaling for tjenester laget yter den enkelte innbygger.

§ 9 Endring av vedtektene
Endring av vedtektene kan bare foretas av årsmøtet.
Forslag til vedtektsendring skal vedlegges innkallinga.
Endring vedtektene krever 2/3 flertall av innkomne stemmer.

§ 10 Oppløsing av laget

Forslag om oppløsing av laget må avgjøres av årsmøtet. Avgjørelse ved første gangs behandling krev 2/3 flertall av de stemmeberettiga. Dersom dette ikke er oppfylt må saken opp i ekstraordinært møte som kan holdes tidligst to uker etter det første.